Digital Longmen Project: A Free Walking VR System with Image-Based Restoration

Zeyu Wang, Xiaohan Jin, Dian Shao, Renju Li, Hongbin Zha, Katsushi Ikeuchi

Abstract

PDF Seminar Video BibTeX
BibTeX copied to clipboard