Perceptual Enhancement for Stereoscopic Videos Based on Horopter Consistency

Zeyu Wang, Xiaohan Jin, Fei Xue, Renju Li, Hongbin Zha, Katsushi Ikeuchi

Abstract

PDF Video BibTeX
BibTeX copied to clipboard